icon icon icon

MORDERN LIFE WITH KAIZEN MATERIALS
In life, in any environment or space, factors of escape and safety should be considered when choosing materials and solutions.
A tiny spark can burst into a big fire.
Everything can go from a split second to hours to repair the consequences.
Because of the extremely important nature of fire protection, investors, contractors, architects, technicians ... always find suitable solutions.


Commercial centers, office buildings, factories, supermarkets, warehouses, and apartments are required to be equipped with fire alarm systems, fire extinguishers, in construction, in addition to occupational safety, they must also use non-flammable materials, flame retardant.
In the experiment, when a fire happened, the flame spread faster and wider, causing the temperature to gradually rise, if not using fireproof materials and heat insulation, according to statistics more than 80% of people were injured. will be suffocated due to smoke and toxic gas arising from the materials inside the project.
Insulation - flame retardant with the function of Priority for reducing heat transfer, prolonging the time the fire spreads to other environments, helping to prolong the time of escape.
With the inherent thinking of Vietnamese people, the fact that all kinds of fireproof materials are produced but do not make consumers impressed because by default, the brick wall is the best and most solid fireproof. In measurement experiments, bricks have very high thermal conductivity, using each brick wall is not the best solution to prevent flames.
Therefore, KAIZEN Company is proud to be a company providing thermal insulation support along with brick walls, roof, floor, duct ... to help enhance the protection of your projects.
Currently, according to the law, there are more specific provisions in the fire protection law about the types of fireproof materials for us to improve the quality of life.

CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI VỚI KAIZEN MATERIALS VIỆT NAM 
Trong cuộc sống, tại bất cứ môi trường hay không gian nào yếu tố thoát hiểm, an toàn cần được chú trọng quan tâm khi lựa chọn vật liệu và giải pháp.
Một tia lửa nhỏ bé có thể bùng lên thành một ngọn lửa to..
Mọi thứ có thể diễn ra từ tích tắc sang hàng giờ đồng hồ để khắc phục hậu quả.

Vì tính chất đặc biệt vô cùng quan trọng của việc chống cháy mà các chủ đầu tư, các nhà thầu, các kiến trúc sư, các kỹ thuật viên … luôn luôn tìm giải pháp phù hợp.
Các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, siêu thị, nhà kho, chung cư bắt buộc phải trang bị hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, trong xây dựng công trình, ngoài an toàn lao động còn phải sử dụng vật liệu không cháy, chống cháy.
Trong thực nghiệm, khi hoả hoạn xảy ra, ngọn lửa lan nhanh và rộng hơn khiến cho nhiệt độ dần tăng cao, nếu không sử dụng vật liệu chống cháy và có tính cách nhiệt chống nóng, theo thống kê hơn 80% người bị nạn sẽ bị ngạt do khói, khí độc phát sinh từ các chất liệu bên trong dự án.
Vật liệu cách nhiệt - chống cháy với chức năng Ưu tiên giảm khả năng truyền nhiệt, kéo dài thời gian lửa lan sang môi trường khác giúp có thể kéo dài thời gian tẩu thoát.
Với suy nghĩ cố hữu của Người Việt, việc các loại vật liệu chống cháy được sản xuất nhưng lại không khiến người tiêu dùng có ấn tượng vì mặc định tường làm bằng gạch là chống cháy tốt nhất, vững chắc nhất. Trong các thí nghiệm đo lường thì gạch có tính chất dẫn nhiệt rất cao, sử dụng mỗi tường gạch không phải là giải pháp tốt nhất để ngăn ngọn lửa.
Vì vậy Công ty KAIZEN tự hào là công ty cung cấp các giải pháp cách nhiệt hỗ trợ đi kèm cùng với hệ tường gạch, hệ trần mái , sàn, ống gió đường dẫn... giúp tăng cường bảo vệ công trình của quý khách.
Hiện tại, theo pháp luật đã có quy định cụ thể hơn trong luật phòng cháy chữa cháy về các loại vật liệu chống cháy để chúng ta nâng cao chất lượng sống hơn.

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN